Hittite kings
Ahhiyawaean Names
Arzawa
Mira
Seha River Land
Wilusa
Other Personages
1400 B.C.
Tuthaliya I/II
(1390-1370)
Kagamuna
-
-
-
-
-
-
Attarsiya
Kupanta-Kurunta
-
-
-
Madduwatta
Arnuwanda I
(1370-1355)
-
-
-
-
-
"Man of Piggaya"
Tuthaliya III
(1355-1344)
-
-
-
-
-
-
Šuppiluliuma I
(1344-1322)
-
Uhhaziti
Anzapahaddu - Alantalli - Zapalli
Muwawalwi
Kukkunni
-
Arnuwanda II
(1322-1321)
-
Uhhaziti
-
Ura-Tarhunta
-
Henti
Muršili II
(1321-1295)
LUGAL KUR Ahhiyawa
Piyama-Kurunta
Mashuiluwa
Manapa-Tarhunta
-
É.GAL.PAP
-
-
Tapalazunawali
Kupanta-Kurunta of Mira
-
-
Targasnalli
1300 B.C.
Muwatalli II
(1295-1271)
-
-
Kupanta-Kurunta of Mira
Manapa-Tarhunta
Alaksandu
Ura-Hattusa
-
-
-
-
-
-
Atpa
-
-
-
-
-
-
Piyamaradu
-
-
-
-
Masturi
-
Gassu
Urhi-Tešub
(1271-1264)
LUGAL KUR Ahhiyawa_2
-
Grandfather of Tarkasnawa
-
-
-
Hattusili III
(1264-1239)
Tawagalawa
-
-
-
-
Awayana
-
-
-
"AVIS-li" - Alantalli
-
-
Kurunta
Tuthaliya IV
(1239-1209)
-
-
-
Tarhunaradu
-
Sausgamuwa
-
-
-
Tarkasnawa
-
Walmu
Kuwatnaziti
1200 B.C.
Arnuwanda III - Suppiluliuma II
-
-
MAS/Parhuitta
"Descendant of Muwawalwi"
-
-